ÚJ SZOLGÁLTATÁS!!! A NaturMed Egészségügyi Centrum Új szolgáltatása - Egészségturizmus!!
.hu .de .en
NaturMed Egészségügyi Centrum | 8230. Balatonfüred Kossuth u. 28

Foglalkozás-egészségügy (Üzemorvos) Dr. Bagi Andrea

  • Dr. Bagi Andrea
    Dr. Bagi Andrea

Dr. Bagi Andrea
belgyógyász szakorvos, üzemorvos

Rendelési idő:
Kedd: 17:30-18:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogosítvány, vezetői engedélyek:  
I. alkalmassági csoport  
40. életévét még nem töltötte be; 10 évenként: 7.200.-

40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem, 5 évenként:

4.800.-
60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem, 3 évenként: 2.500.-
70. életévét betöltötte, 2 évenként: 2.500.-
II. alkalmassági csoport  
60. életévét nem töltötte be, 5 évenként:

7.200.-

60. életévét betöltötte, 2 évenként: 4.800.-
   
Lőfegyver alkalmassági vizsgálat: 9.700.-
Kishajó alkalmassági vizsgálat: 9.700.-
Targonca, kisgépkezelői jogosítvány megújítása: 5.000.-
   
Foglalkozás-egészségügyi (Üzemorvosi) vizsgálat (A,B,C,D kategória)

A:12.000.-/év
 B:  10.000.-/év
C:  8.000.-/év
D:  6.000.-/év

(Megbeszélés szerint)

   
 EKG, kiértékeléssel:  5.000.-
 24 órás vérnyomás monitorozás: 10.000.-
   
   
   
   
   

 

Foglalkozás-egészségügy (üzemorvosi) szolgáltatás: A 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet értelmében minden munkáltató köteles foglalkozás-egészségügyi ellátást megszervezni. A szolgáltatás célja, hogy általános képet adjon a dolgozó egészségi állapotáról, kiszűrje a munkavégzés során esetleg előforduló egészségkárosodást, figyelembe véve az ergonómiai és munka-higiénés szempont rendszereket.A jelenleg hatályban lévő törvények és rendeletek számtalan feladatot rónak a munkáltatókra. A fent említett tevékenységeket csak szakképesítéssel rendelkező szakemberek végezhetik. Szolgáltatásaink felajánlásával, a törvényi követelmények betartása érdekében, ezen kötelezettségeik teljesítésében kívánunk segítséget nyújtani. Egészségügyi szolgáltatást nyújtóként, a szakképesítéshez kötött tevékenységek folyamatos szakszerű ellátását tudja biztosítani az Önök számára.

A lehető legkevesebb költségből szeretné betartani
a foglalkozás-egészségügyi ellátásra vonatkozó törvényt?

Mérsékelt áron vállaljuk a foglalkozás-egészségügyi alapellátást,
segítünk megtakarítani Önnek a fölösleges kiadást.

Szerződött partnereink elégedettek a szolgáltatásunkkal, visszajelzéseik szerint azért, mert:

  • mérsékelt áron végezzük a szolgáltatást "ha már kötelező ez a kiadás, legalább a lehető legkevesebbe kerüljön"
  • megkönnyítjük az adminisztrációt, nem terheli többletmunka a munkáltatót
  • segítjük a törvényi előírások betartását a munkáltatók és a munkavállalók számára
  • rugalmasan szervezzük a szolgáltatást
  • számos –költségként elszámolható- kiegészítő szolgáltatást választhat a munkáltató az alapszolgáltatáson kívül (pl. jogosítvány meghosszabbítás, targoncavezetői jogosítvány, lőfegyver engedély, kishajóvezetői engedély, vízijártassági, életmentő szakértői vizsgálat, védőoltások, szűrővizsgálatok)


Szakmai hitvallásunk szerint a foglalkozás egészségügyi tevékenységet a preventív egészségprogram részeként javasoljuk értelmezni és az egészségfejlesztés, egészségnevelés irányába igyekszünk – partnereinkkel közösen – kiterjeszteni.

Nekünk az a fontos, ami Önnek is:
mérsékelt ár,rugalmas szolgáltatásszervezés, fölösleges terhek mellőzése.

Oldja meg egyszerűen és olcsón a foglalkozás-egészségügyi kötelezettségét!

 

Várjuk szíves bejelentkezésüket!

 

 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

1. §1 E rendelet hatálya

a)2 munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) hatálya alá tartozó munkáltatókra - ide nem értve a honvédség, a rendőrség, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelem, a büntetés-végrehajtás szerveit, az Országgyűlési Őrséget, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat -, és

b)3 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, továbbá végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjára (a továbbiakban: munkaügyi központ) és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségére (a továbbiakban: munkaügyi kirendeltség), valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatókra, és

c)4 a szakképzést folytató intézményekre - ide nem értve a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti intézményeket - (a továbbiakban: szakképző intézmény), és

d) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtókra terjed ki.

2. § (1) A Mvt. 58. §-a szerinti foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok (a továbbiakban: szolgálat) feladatkörébe tartozik.

(2)-(4)5

(5)6 A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, illetve a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változás esetén a szolgáltatást korábban nyújtó szolgáltató, illetve orvos köteles a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges dokumentumokat - egészségügyi adatok esetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire figyelemmel - a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosító szolgáltató részére átadni.

(6)7

(7)8

(8)9 Az egészségkárosító kockázatok meghatározásához és nyomon követéséhez szükséges, az 1. melléklet 1.2. pontja szerinti munkahigiénés vizsgálatért fizetendő térítés összegéről a megrendelő és a vizsgálatot végző megállapodik.

3. §10 (1)11 A munkáltatók, a munkaügyi központok, a munkaügyi kirendeltségek, továbbá a szakképző intézmények az 1. mellékletben meghatározott feladatok elvégzése ellenében - külön jogszabályi előírás, vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérő megállapodás hiányában - az ott meghatározott díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak.

(2) A foglalkoztathatósági szakvéleményezés díjtételét a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály határozza meg.

4. § (1)-(2)12

(3)13 A szolgálat alapfeladatainak ellátásához - a 3. mellékletben meghatározott létszámok esetén - legalább egy, teljes munkaidőben rendelkezésre álló orvost és ápolót kell biztosítani.

5. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást elsősorban a munkavégzés helyén vagy annak közelében kell biztosítani.

(2)14 Amennyiben egy munkahelyen az „A” és „B” foglalkozás-egészségi osztályba tartozó munkavállalók száma egy műszakban 300 fő feletti, a munkahely szerint illetékes munkavédelmi felügyelőség foglalkozás-egészségügyi szakápolói ellátásnak helyszíni biztosítását - beleértve az elsősegélynyújtás feltételeit is - írhatja elő.

6. § (1) A foglalkozás-egészségi osztályba történő besorolás szempontrendszerét a 4. melléklet tartalmazza.

(2)15 Az (1) bekezdés szerinti besorolást a munkáltató a szolgálat vagy a munkavédelmi felügyelőség véleményének figyelembevételével készíti el.

(3)16 A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításával kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört a munkavédelmi felügyelőség gyakorolja.

7. § (1)17 Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)18

1. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

1.1.19 A 3. § (1) bekezdése szerinti térítési díjak20

1.1.1. A munkáltató által eltérő megállapodás hiányában fizetendő díjak:

„D”    foglalkozás-egészségügyi osztály esetében:     6 000 Ft/fő/év

„C”    foglalkozás-egészségügyi osztály esetében:     8 000 Ft/fő/év
  
„B”    foglalkozás-egészségügyi osztály esetében:     10 000 Ft/fő/év

„A”    foglalkozás-egészségügyi osztály esetében:   12 000 Ft/fő/év
 

 4. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

A tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása

„A” foglalkozás-egészségi osztály

gazdasági tevékenységek, ágazati számjelek

1. Bányászat    C 10-14

2. Kohászat    D 27

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik az „A” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

3. Ugyanebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandó:

3.1. rákkeltőkkel exponáltak,

3.2. sugárzó anyagokkal,

3.3. ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók,

3.4. állatkísérletes munkakörökben foglalkoztatottak,

3.5. korkedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak,

3.6. munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók,

3.7. a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók,

függetlenül a tevékenység ágazati osztályától.

 

„B” foglalkozás-egészségi osztály

gazdasági tevékenységek, ágazati számjelek


1.    Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás    A 01-02

2.    Építőipar    F 45

3.    Élelmiszerek és italok gyártása    D 15

4.    Dohánytermékek gyártása    D 16

5.    Textíliák gyártása    D 17

6.    Ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festés   D 18

7.    Bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása  D 19 

8.    Fafeldolgozás    D 20

9.    Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás    D 23

10.   Vegyi alapanyagok és termékek gyártása  D 24

11.   Gumi és műanyag termékek gyártása    D 25

12.   Nemfém ásványi termékek gyártása    D 26

13.   Nyersanyag visszanyerése hulladékból    D 37

14.   Szárazföldi és csővezetékes szállítás    I 60

15.   Vízi szállítás    161

16.   Légi szállítás    I 62

17.   Bútorgyártás    D 361

18. 27   Egészségügyi és szociális ellátás    N 85

19.   Állategészségügyi tevékenység    N 852

20.   Nyomdaipari termékek gyártása    D 2221

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a „B” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

 

„C” foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók az „A” foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat

1. ipari,

2. szolgáltató,

3. kutató,

4. számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, a „C” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

„D” foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók a

1. kutatás-szervezési,

2. kulturális,

3. oktatási,

4. egyéb adminisztratív

tevékenységet végző munkavállalók, továbbá az „A”, a „B” és a „C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályokba nem sorolt munkavállalói. 

Legtöbben ezt keresték: Egészségügy, Egészségügyi és Táplálkozási Tanácsok, Egészségügyi Szűrővizsgálatok, Egészségügyi tanácsadás Balatonfüreden, Veszprém-megyei Egészségügyi Centrum, Egészségügyi Center, állapotfelmérő vizsgálatok, állapotfelmérés balatonfüreden, Veszprém megyei egészségügyi állapotfelmérés, egészségügyi gyógyító megelőző szervezőmunka, egészségügyi szűrővizsgálatok, egészségvédő tanácsok, egészségvédelem, egészségügyi intézmény balatonfüreden, szakorvosi viszgálatok, táplálkozási tanácsadás, életmód tanácsadás, koleszterinszint mérés balatonfüreden, tanácsadás a betegségek gyógyítása területén, Egészségügyi szolgáltatások, szűrővizsgálatok a korai felismerésért, szűrővizsgálatok nem kórházi környezetben, műszeres szűrővizsgalat, műszeres szűrővizsgalat veszprém-megyében,

Biorezonancia: biorezonancia kezelés, lelki harmónia helyreállítása, Quantum Biofeedback módszer, emberi test feltérképezése, stresszoldás.

4D ultrahang diagnosztika4D ultrahang diagnosztikai vizsgálat, Ultrahang Diagnosztika, ultrahang vizsgálat, 4d ultrahang, SonoAce ultrahang készülék, Medison ultrahang készülék, sonarmed, SonarMed Kft., 4 dimenziós ultrahang vizsgálat, 4D ultrahang vizsgálat, babamozi, 4d felvételek a magzatról, 4d felvételek készítése a magzatról,

 

 
A NaturMed Egészségügyi Centrumban nem a tünetek kezelése a végcél, hanem megszüntetni a betegségek kiváltó okait!
Impresszum | design by: | | * NaturMed * 2000 - 2023 | 88084 | 23538 | Info
NaturMed Egészségügyi Centrum | 8230. Balatonfüred Kossuth u. 28

Bezárás Bezár

Web Site Impresszum

A NaturMed Egészségügyi Centrumban nem a tünetek kezelése a végcél, hanem megszüntetni a betegségek kiváltó okait!

Tulajdonos: dr. Antal Géza

Címsorszöveg: NaturMed Balatonfüred Foglalkozás-egészségügy (Üzemorvos) Dr. Bagi Andrea - A NaturMed Egészségügyi Centrumban nem a tünetek kezelése a végcél, hanem megszüntetni a betegségek kiváltó okait!

Szlogen: NaturMed Egészségügyi Centrum Balatonfüred

Linkfelhő: Egészségügy, Egészségügyi és Táplálkozási Tanácsok, Egészségügyi Szűrővizsgálatok, Egészségügyi tanácsadás Balatonfüreden, Veszprém-megyei Egészségügyi Centrum, Egészségügyi Center, állapotfelmérő vizsgálatok, állapotfelmérés balatonfüreden

Készült: 2009. november 20.

Kereső oldalak: | Creatix Kereső | Google kereső


Bezárás Bezár

Kauker Attila

Telefon: 06 87 581 - 235 (8.00-16.00)
Mobiltelefon: 06 30 331-85-02 (8.00-18.00)
Fax: 06 87 343 - 457 (0.00-24.00)
E-mail:

Bezárás Bezár

Weboldalamon az alábbi szavakra kereshet:

Címsorszöveg: NaturMed Balatonfüred Foglalkozás-egészségügy (Üzemorvos) Dr. Bagi Andrea - A NaturMed Egészségügyi Centrumban nem a tünetek kezelése a végcél, hanem megszüntetni a betegségek kiváltó okait!

Szlogen: NaturMed Egészségügyi Centrum Balatonfüred

Linkfelhő: Egészségügy, Egészségügyi és Táplálkozási Tanácsok, Egészségügyi Szűrővizsgálatok, Egészségügyi tanácsadás Balatonfüreden, Veszprém-megyei Egészségügyi Centrum, Egészségügyi Center, állapotfelmérő vizsgálatok, állapotfelmérés balatonfüreden